Ελληνικά | English

Διαχείριση εγγράφων

Οι λύσεις διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων της Melon Web έχουν εφαρμογή σε πολλούς κλάδους, για τη σάρωση (σκανάρισμα), αναγνώριση και διαχείριση κάθε τύπου εγγράφου. Μπορούν να αναγνωρίσουν (μέσω OCR, ICR, OMR) και να διαχειριστούν ερωτηματολόγια, έρευνες, απαντητικά φυλλάδια, χάρτινες φόρμες εν γένει, αλλά και λογαριασμούς, τιμολόγια, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, ιατρικές συνταγές, κ.α.

Μ' αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνονται τα υφιστάμενα επιχειρηματικά συστήματα. Οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν αυτόματα από οποιοδήποτε τύπο εγγράφου και οι πληροφορίες να μετατραπούν από το χαρτί σε ηλεκτρονική μορφή, αντικαθιστώντας έτσι τη δαπανηρή πληκτρολόγηση δεδομένων και διευκολύνοντας την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.

Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών OCR, ICR, OMR , η επεξεργασία και διαχείριση εγγράφων αυτοματοποιείται, παράγοντας απτά,  μετρήσιμα οφέλη:

 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων.
 • Εξοικονόμηση χρόνου.
 • Αύξηση παραγωγικότητας.
 • Αμεσότητα πρόσβασης στην πληροφορία.
 • Βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων.
 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Όλοι οι κλάδοι αναζητούν καθημερινά τρόπους να μειώσουν τις δαπάνες και να βελτιώσουν τις διαδικασίες. Οι λύσεις επεξεργασίας και διαχείρισης εγγράφων της Melon Web μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους σχεδόν τους κλάδους, χάρη στην εκτεταμένη εμπειρία και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων της Melon Web, που προσαρμάζονται κατάλληλα στις ανάγκες των πελατών.

Λογιστική

 • Αναφορές εξόδων
 • Τιμολόγια
 • Αποδείξεις
 • Παραγγελίες αγορών
 • Λογαριασμοί
 • Κάρτες πρόσβασης/συνδρομών

Χρηματοοικονομικά

 • Αιτήσεις δανείων
 • Αναφορές πιστώσεων
 • Νέοι λογαριασμοί
 • Μεταφορά λογαριασμών
 • Τραπεζικές επιταγές
 • Τραπεζικές συναλλαγματικές

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Φόρμες παραγγελίας
 • Φόρμες εγγύησης
 • Αιτήσεις συντήρησης
 • Φόρμες επίσκεψης
 • Εξουσιοδοτήσεις εργασίας

Ανθρώπινοι πόροι

 • Αιτήσεις πρόσληψης
 • Αιτήσεις αποδοχών
 • Αιτήματα μετάθεσης
 • Αξιολογήσεις απόδοσης
 • Αιτήματα άδειας
 • Φόρμες αποδοχής
 • Υπεύθυνες δηλώσεις

Marketing

 • Έρευνες
 • Research test forms
 • Εγγραφές εκδηλώσεων
 • Αξιολογήσεις προϊόντων
 • Φόρμες εισαγωγής (διαγωνισμών)
 • Ερωτηματολόγια

Παραγωγή

 • Εντολές εργασίας
 • Αιτήσεις προμήθειας υλικών
 • Φόρμες μεταφοράς/αποστολής προϊόντων

Δημόσιος Τομέας

 • Αιτήσεις αδειών
 • Φόρμες / δελτία απογραφής
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Άδειες / ταξινομήσεις οχημάτων
 • Οικοδομικές άδειες
 • Άδειες έναρξης
 • Επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις

Εκπαίδευση

 • Αιτήσεις
 • Εγγραφές μαθητών/φοιτητών
 • Αποτελέσματα διαγωνισμών
 • Οικονομική βοήθεια
 • Εισαγωγές
 • Εγγραφές
 • Επιχορηγήσεις

Φαρμακευτικός τομέας και Υγεία

 • Φόρμες αναφορών περιστατικών
 • Έρευνες ασθενών
 • Ερευνητικές φόρμες
 • Φόρμες απαιτήσεων
 • Συνταγές
 • Εισαγωγές ασθενών
 • Πρωτόκολλα θεραπείας

Ασφάλειες

 • Αιτήσεις ασφάλισης
 • Φόρμες απαιτήσεων
 • Αιτήματα για προτάσεις
 • Φόρμες αποζημίωσης

Διαχείριση και εκκαθάριση επιταγών

Η Melon Web ανέπτυξε μια κάθετη λύση για την επεξεργασία και εκκαθάριση των επιταγών.

Η λύση απελευθερώνει τον οργανισμό από την κοπιαστική χειρωνακτική καταχώριση δεδομένων και τη δρομολόγηση των επιταγών, ενώ εκκαθαρίζει τις επιταγές και αρχειοθετεί τις σαρωμένες / ψηφιοποιημένες επιταγές.

Διαχείριση συναλλαγματικών

Η Melon Web ανέπτυξε μια κάθετη λύση για την επεξεργασία των συναλλαγματικών.

Η λύση απελευθερώνει τον οργανισμό από την κοπιαστική χειρωνακτική καταχώριση δεδομένων, απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει το χρόνο διαχείρισης, και αρχειοθετεί τις σαρωμένες / φηφιοποιημένες συναλλαγματικές.

Βαθμολόγηση διαγωνισμάτων

Η Melon Web ανέπτυξε το Katalyst Capture FlexiGrader, μια λύση για την ευέλικτη βαθμολόγηση γραπτών / διαγωνισμάτων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Μπορεί να σαρώνει και να αναγνωρίζει φύλλα διαγωνισμάτων πολλαπλών επιλογών και κατόπιν να υπολογίζει το βαθμό για κάθε γραπτό σύμφωνα με απλούς ή και πολύπλοκους κανόνες βαθμολόγησης. Επιπρόσθετα τηρεί βάση δεδομένων με όλα τα αποτελέσματα και τις εικόνες των διαγωνισμάτων.

Απαλλάσσει τους καθηγητές / εξεταστές από την επίπονη εργασία της βαθμολόγησης των διαγωνισμάτων.

Αποτελεί ιδανική λύση για εκπαιδευτικά ιδρύματα, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών και εξεταστικά κέντρα.

Επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Η Melon Web ανέπτυξε το Katalyst Capture Evaluator, μια λύση για την ταχεία επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης με βάση το χαρτί.

Μπορεί να σαρώνει και να αναγνωρίζει ερωτηματολόγια αξιολόγησης και κατόπιν να υπολογίζει το συνολικό σκορ κάθε αξιολογούμενου σύμφωνα με απλούς ή και πολύπλοκους κανόνες αξιολόγησης. Επιπρόσθετα τηρεί βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα και τις εικόνες των ερωτηματολογίων.

Απαλλάσσει τους αξιολογητές από την επίπονη, χειρωνακτική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των απαντήσεων από τα φύλλα αξιολόγησης.

Αποτελεί ιδανική λύση για τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τις εταιρίες, όπου εφαρμόζεται αξιολόγηση προσωπικού.

Κλάδοι

Η Melon Web προσφέρει λύσεις για διάφορους κλάδους, όπως ο χρηματοοικονομικός και ο φαρμακευτικός. Οι λύσεις καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Δείτε τη σελίδα των κλάδων.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

 • 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Άλλες λύσεις

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενδυναμώστε τις σχέσεις με τους υφιστάμενους πελάτες και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο, στοχευμένο περιεχόμενο.

Διαχείριση διαδικασιών
Εξομαλύνετε τη λειτουργία του οργανισμού σας, λάβετε καλύτερες αποφάσεις και διασφαλίστε τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση.

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία
Αναζητείστε και βρείτε αυτό που χρειάζεστε, ανάμεσα από εκατομμύρια έγγραφα, emails, ιστοσελίδες και εγγραφές βάσεων δεδομένων. Γρήγορα και εύκολα.